Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep Internetowy INSTEO.pl działający pod adresem https://insteo.pl jest serwisem prowadzonym przez: INSTEO Adrian Zagulski; NIP: 6612349317, ul. Żeromskiego 114, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 114, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Adres e-mail: kontakt@insteo.pl, numer telefonu +48 574 739 239.

§1. Słowniczek

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

 • SKLEP INTERNETOWY– sklep internetowy znajdujący się pod adresem insteo.pl/sklep
 • KONSUMENT osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • PRZEDSIĘBIORCA osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu.
 • PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • KUPUJĄCY oznacza konsumenta, przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta, który zawiera umowę sprzedaży w Sklepie Internetowym insteo.pl ; kupujący jest jednocześnie USŁUGOBIORCĄ.
 • SPRZEDAWCA oznacza przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj INSTEO Adrian Zagulski; NIP: 6612349317, ul. Żeromskiego 114, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, sprzedawca jest jednocześnie USŁUGODAWCĄ.
 • USŁUGI LUB PRODUKTY oznaczają wszelkie produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym insteo.pl
 • ZAMÓWIENIE oznacza oświadczenie woli kupującego lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie to winno zawierać w szczególności rodzaj usługi lub produktu.
 • KOSZYK ZAMÓWIEŃ oznacza aplikację informatyczną dostępną na stronie sprzedawcy, która umożliwia złożenie zamówienia. Za pomocą Koszyka zamówień kupujący wskazuje produkty, usługi oraz przelicza całkowitą wartość zamówienia.
 • UMOWA SPRZEDAŻY umowa cywilno-prawna na mocy, której sprzedawca – przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność produktu i wydać mu te produkty, a kupujący zobowiązuje się produkty odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
 • UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy sprzedającym (przedsiębiorcą) a kupującym (konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • TREŚCI CYFROWE oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 • USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ oznacza wykonanie usługi świadczonej przez usługodawcę na odległość (bez jednoczesnej obecności stron), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne.
 • KUPON INSTEO oznacza elektroniczny bon różnego przeznaczenia o unikatowym kodzie aktywacyjnym wydany przez Sklep Internetowy na okaziciela, uprawniający każdorazowego posiadacza bonu do jego realizacji w Sklepie Internetowym
 • UPRAWNIENIA KONSUMENTA oznacza tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (braku zgodności towaru z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach ustawy prawa konsumentów.
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2337).
 • KODEKS CYWILNY oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez INSTEO Adrian Zagulski, sprzedaży produktów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze Sklepu Internetowego oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Sklep Internetowy zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty i świadczy drogą elektroniczną – zgodnie z niniejszym regulaminem – następujące usługi:
  a) umożliwia kupowanie usług i produktów znajdujących się w bazie Sklepu Internetowego za pomocą koszyka zamówień,
  b) umożliwia rejestrację Konta klienta,
  c) umożliwia zamieszczanie opinii o towarach znajdujących się w bazie Sklepu Internetowego na zasadach określonych w § 9 Regulaminu,
  d) umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe.
 1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Usługobiorcę w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Usługobiorcy zawarto w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://insteo.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/bezpłatnej konsultacji/opinii/newsletter) znajdującego się na stronie sklepu internetowego oraz na stronie głównej Usługodawcy: insteo.pl.
 4. Umowa każdorazowo zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy.
 5. Usługobiorca, który zarejestrował Konto Klienta na stronie Usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta klienta.
 6. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie subskrypcji “newslettera” poprzez podanie Usługodawcy adresu e-mail którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów.
 7. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.

§3. Warunki sprzedaży

 1. Wszystkie ceny produktów i usług w Sklepie Internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. W przypadku, gdy produkty i usługi występują w różnych wariantach np. BASIC, STANDARD, PREMIUM to ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W takim przypadku, ceny konkretnych wariantów są ściśle i precyzyjnie wyszczególnione. Ceny te są widoczne w momencie dodawania towaru do koszyka zamówień.
 3. W koszyku zamówień Usługobiorca dokonuje wyboru formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty np. prowizję bramki płatności.
 4. Wszystkie płatności za oferowane w Sklepie Internetowym produkty i usługi są realizowane z góry t.j przed rozpoczęciem realizacji usługi bądź wysłaniem produktu.
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.
 6. Aby umowa sprzedaży mogła zostać w sposób prawidłowy zawarta, należy:
  a) złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień,
  b) potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności poprzez aktywowanie przycisku “Kupuję i płacę” w ostatnim kroku koszyka zamówień.
  c) Na adres e-mail kupującego sprzedawca przesyła wiadomość gdzie przekazuje usługobiorcy w jasny i wyraźny sposób informacje dotyczące złożonego zamówienia, a w szczególności:
  – głównych cech produktu lub usługi,
  – łącznej ceny wraz z podatkami.
 7. Kupujący może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu internetowego lub też zarejestrować Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza, tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie.
 8. W celu rejestracji Konta Klienta należy wypełnić formularz. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.
 9. W momencie przesłania produktów lub przed zrealizowaniem usługi sprzedawca dostarcza kupującemu fakturę w formie elektronicznej. Na żądanie kupującego sprzedawca wystawia fakturę w formie papierowej. W celu otrzymania faktury w formie papierowej, kupujący powinien każdorazowo wysłać maila na adres: kontakt@insteo.pl.
 10. Faktura w formie elektronicznej wysyłana jest na adres e-mail, który kupujący podaje w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia bez rejestracji. W przypadku chęci zmiany adresu do otrzymywania faktur elektronicznych, kupujący powinien każdorazowo wysłać maila na adres: kontakt@insteo.pl.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych na fakturze, przekazanych przez kupującego będącego konsumentem.
 12. W chwili dostawy sprzedawca dostarcza produkty Kupującemu poprzez wysłanie ich drogą elektroniczną – poprzez e-mail wysłany ze skrzynki kontakt@insteo.pl.
 13. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres e-mail podany przez kupującego jako adres do doręczeń zamówionego produktu lub usługi.
 14. Przewidywany czas otrzymania e-maila zawierającego zamawiane produkty lub usługi to:
  a) Dla produktów w postaci ebooków. 1 do 3 dni roboczych od momentu otrzymania przez sprzedawcę zamówienia oraz zaksięgowania na koncie sprzedawcy płatności za produkt
  b) Dla usług Rekuperacja – analiza oferty, pakiet BASIC; Rekuperacja – porównanie 2 ofert, pakiet STANDARD; Rekuperacja – porównanie 3 z 10 ofert, pakiet PREMIUM. Do 7 dni roboczych od zawarcia przez Kupującego Umowy Sprzedaży usługi oraz zaksięgowania na koncie sprzedawcy płatności za usługę

§4. Forma płatności

 1. Kupujący ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar za pośrednictwem:
  a) operatora systemu płatności – Integrator Płatności Paynow
  b) kuponu INSTEO otrzymanego od insteo.pl, zakupionego w Sklepie Internetowym lub uzyskanego od osoby trzeciej. Zasady korzystania z Kuponów INSTEO zostały określone w §5. Kupony INSTEO.
 2. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).

§5. Kupony INSTEO

 1. Jedną z dopuszczonych form płatności w Sklepie Internetowym są tzw. Kupony INSTEO dalej zw. Kuponem.
 2. Pod pojęciem Kuponu należy rozumieć kartę rabatową uprawniającą do zakupów usług i produktów w Sklepie Internetowym.
 3. Kupon może być zarówno kwotowy jak również procentowy. Decyzja o wyborze sposobu rabatowania leży wyłącznie po stronie Sklepu Internetowego.
 4. Kupon nie stanowi środka płatniczego i służy wyłącznie do wykorzystania w Sklepie Internetowym.
 5. Wszystkie kwoty rabatowe na Kuponach są podawane w walucie polskich złotych (PLN).
 6. Każdorazowo na Kuponie jest określone, jakiego zakresu dostępnych w Sklepie Internetowym usług i produktów dotyczy.
 7. Kupon realizuje się w koszyku zamówień podczas dokonywania wyboru formy płatności poprzez wpisanie znajdującego się na Kuponie kodu rabatowego.
 8. Po wpisaniu kodu rabatowego końcowa suma zostaje pomniejszona o rabat wynikający z kuponu, chyba, że wartość kuponu przewyższa tą sumę. W takim przypadku zostaje jako końcowa kwota 1,00 PLN.
 9. Niewykorzystana kwota z Kuponu kwotowego przepada.
 10. Kod rabatowy może być jedno lub wielorazowego użytku. Wyłącznym decydentem w tym zakresie jest Sklep Internetowy.
 11. Rabat na kuponie jest realizowany jednorazowo. Nie ma możliwości podzielenia go na kilka sesji zakupowych w Sklepie Internetowym.
 12. Kwoty rabatów z Kuponów nie sumują się.
 13. Podczas jednej sesji zakupowej można wykorzystać maksymalnie jeden Kupon.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie kodu rabatowego lub jego omyłkowe wykorzystanie.
 15. Okres ważności kuponu jest każdorazowo określony na Kuponie.

§6. Forma dostawy

 1. W zależności od wybranego produktu, zamówienia dostarczane są kupującemu wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:
  a) wysłanie ich z adresu kontakt@insteo.pl na adres Kupującego, wskazany podczas dokonywania zakupu,
  b) udostępnienie ich na koncie Kupującego w Sklepie Internetowym INSTEO pod adresem https://insteo.pl/moje-konto/downloads/.

§7. Uprawnienia Konsumenta

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym ustawą o prawach konsumentów. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta, jeżeli sprzedany towar nie spełnia warunków zgodności towaru z umową, szczegółowo określonych przepisami art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania produktu, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:
  a) wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;
  b) wysyłając zawiadomienie na adres e-mail kontakt@insteo.pl;
 3. Dla zawiadomień o których mowa w punktach a), b) konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne zawiadomienie, gdzie wskazane zostaną:
  a) imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
  b) określenie reklamowanego towaru,
  c) dowód zakupu reklamowanego towaru,
  d) opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona,
  e) żądanie reklamującego,
  f) datę wniesienia reklamacji,
  g) podpis zgłaszającego reklamację,
  h) w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.
 4. Prowadzenie przez sprzedawcę postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:
  a) prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
  b) dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
 5. W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl.

§8. Korzystanie z prawa odstąpienia

 1. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpienia od swojej decyzji o zawarciu umowy i kupnie produktu lub usługi bez podania przyczyny w określonym terminie.
 2. Terminem tym jest czas od złożenia zamówienia do momentu otrzymania produktu lub wykonania usługi.
 3. Konsument informuje Sprzedającego o swojej decyzji odstąpienia od umowy. W tym celu konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta składa jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy.
 4. Okres odstąpienia, o którym mowa § 8 pkt 2, jest dotrzymany, jeżeli konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta skutecznie złożył oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego terminu w jakiejkolwiek formie przewidzianej niniejszym regulaminem.
 5. Sprzedawca zwraca wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy
 6. Zwrotu płatności sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca nie przewiduje prawa odstąpienia w odniesieniu do umów zawieranych na odległość w przypadkach przewidzianych art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności zaś w sytuacji:
  a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał już i dostarczył usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został niniejszym Regulaminem poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest usługa służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego.

§9. Korzystanie z prawa odstąpienia dla usługi: Rekuperacja – porównanie 3 z 10 ofert, pakiet PREMIUM

 1. Wyjątkiem od postanowień wynikających z  § 7 jest usługa Rekuperacja – porównanie 3 z 10 ofert, pakiet PREMIUM, dla której Sprzedawca dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy przez Kupującego po wykonaniu usługi przy zachowaniu wszystkich poniższych postanowień Regulaminu.
 2. Terminem w jakim Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia dla usługi Rekuperacja – porównanie ofert w wersji Premium jest 5 dni roboczych od momentu dostarczenia przez Sprzedającego zrealizowanej usługi. Po tym czasie obowiązują postanowienia wynikające z niniejszego Regulaminu z  § 7.
 3. W przypadku chęci skorzystania z odstąpienia od umowy na wykonanie usługi Rekuperacja – porównanie 3 z 10 ofert, pakiet PREMIUM, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji wysyłając zawiadomienie na adres e-mail kontakt@insteo.pl;
 4. W przesłanym zawiadomieniu konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta umieszcza:
  a) imię, nazwisko i adres zgłaszającego chęć odstąpienia od umowy
  b) dowód zakupu usługi Rekuperacja – porównanie ofert w wersji Premium
  c) jasną informację, że usługa nie spełniła jego oczekiwań
  d) bieżącą datę,
  e) podpis.
 5. Sprzedawca zwraca wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy
 6. Zwrotu płatności sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§10. Zamieszczanie oraz udostępnianie opinii w ramach serwisu Sklepu Internetowego

 1. Usługodawca umożliwia, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o produktach i usługach dostępnych w ofercie handlowej Sklepu Internetowego.
 2. Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę usługobiorcy na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych usługobiorców przeglądających Sklep Internetowy oraz usługodawcę.
 3. Opinie publikowane są na stronie internetowej usługodawcy przy opisach produktów lub usług których dotyczyły, w terminie do 5 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony.
 4. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:
  a) naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych),
  b) nawołujące do nienawiści czy przemocy,
  c) obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi,
  d) pozostających w sprzeczności z interesem Usługodawcy (nieuczciwa konkurencja).
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczania całości lub części opinii gdy jej treść stanowić może naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§11. Informacja RODO

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), (zwanego dalej „RODO“), Sprzedawca informuje, że: Administratorem Danych Osobowych jest: INSTEO Adrian Zagulski; NIP: 6612349317, ul. Żeromskiego 114, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski; adres e-mail: kontakt@insteo.pl.
 2. Polityka prywatności jest dostępna pod adresem https://insteo.pl/polityka-prywatnosci/.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, ceny) zamieszczone w serwisie Sklepu Internetowego, będąc przedmiotem ochrony na gruncie prawa autorskiego, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy. Przy opracowywaniu informacji o produktach mogły zostać użyte algorytmy i oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez kupującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, na stronie insteo.pl oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23.11.2023.