Regulamin

Dlaczego powinienem zapoznać się z regulaminem?

Jako Insteo staramy się żeby opis naszych usług oraz informacje na temat tego w jaki sposób pracujemy były całkowicie klarowne i nie budziły wątpliwości, dlatego zachęcamy do przeczytania Regulaminu, który udziela odpowiedzi na szereg pytań, z grupy „mniej oczywiste”. 

Poniżej znajduje się lista definicji pojęć, które występują w niniejszym regulaminie (dalej zwany „Regulamin”).

 1. INSTEO – rozumie się przez to administratora serwisu https://insteo.pl, którym jest firma INSTEO Adrian Zagulski; NIP: 6612349317.
 2. Klient / Inwestor – rozumie się przez to osobę zamawiającą produkt lub usługę w firmie INSTEO Adrian Zagulski.
 3. Wykonawca – rozumie się przez to firmę zewnętrzną, współpracującą z INSTEO.
 4. Usługa – pod pojęciem usługi rozumie się „Instalacja rekuperacji od A do Z”.
 5. Zamówienie – oznacza przekazanie INSTEO pełnomocnictwa do zarekomendowania odpowiedniego Wykonawcy, który wykona montaż instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w raporcie szczegółowym.
 6. Zlecenie – oznacza przekazanie Wykonawcy przez INSTEO danych oraz wytycznych do montażu instalacji.
 7. Montaż – oznacza wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi INSTEO przez Wykonawcę.
 8. Instalacja – oznacza instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, potocznie zwaną rekuperacją.
 9. Inwestycja – oznacza obiekt mieszkalny, którego dotyczy realizacja usługi.
 10. Formularz – oznacza formularz badania potrzeb wentylacyjnych, znajdujący się na stronie internetowej https://insteo.pl/instalacja-rekuperacji-od-a-do-z/.
 11. Raport wstępny – dokument stworzony przez INSTEO, zawierający ogólne informacje o montażu instalacji.
 12. Wycena instalacji – dokument stworzony przez INSTEO, zawierający wycenę montażu instalacji rekuperacji, przedstawioną w kilku wariantach cenowych.
 13. Raport szczegółowy – dokument stworzony przez INSTEO, zawierający bardzo szczegółowe informacje o montażu instalacji.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. INSTEO zajmuje się profesjonalnym, kompleksowym doradztwem i wsparciem Inwestora w wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, potocznie zwanej rekuperacją.
 2. Wszystkie kwoty podane w Regulaminie są kwotami netto.
 3. Regulamin określa zasady realizacji usługi „Instalacja rekuperacji od A do Z” w INSTEO i jest integralną częścią wyceny. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz zgodą na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte. Jeżeli Klient nie zgadza się z postanowieniami regulaminu, prosimy o nie składanie zamówienia.
 4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta prawdziwych danych w oficjalnym zamówieniu.

§2. ZAKRES USŁUGI "INSTALACJA REKUPERACJI OD A DO Z”

 1. Usługa „Instalacja rekuperacji od A do Z” składa się z następujących etapów:
  ETAP A – wypełnienie przez Inwestora formularza badania potrzeb wentylacyjnych.
  ETAP B – na podstawie danych z formularza INSTEO prowadzi analizę oraz przygotowuje opracowanie, które zostaje wysłane w formie raportu wstępnego do Inwestora.
  ETAP C – przesłanie przez INSTEO do Inwestora wyceny instalacji.
  ETAP D – odrzucenie zamówienia na usługę INSTEO przez Inwestora.
  ETAP E – przyjęcie zamówienia na usługę INSTEO przez Inwestora, co skutkuje opracowaniem i dostarczeniem raportu szczegółowego przez INSTEO.
  ETAP F – montaż instalacji przez Wykonawcę zarekomendowanego przez INSTEO.
 2. Za datę rozpoczęcia świadczenia usługi przez INSTEO rozumie się datę wysłania przez Inwestora wypełnionego formularza.
 3. Usługa od momentu wysłania przez Inwestora wypełnionego formularza do momentu przekazania przez INSTEO raportu szczegółowego, świadczona jest bezpośrednio przez INSTEO.
 4. INSTEO ma prawo odmówić wykonania usługi bez podawania przyczyny po uprzednim, pisemnym poinformowaniu Inwestora drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.
 5. Usługa świadczona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2.1. WARUNKI ETAP A

 1. Inwestor zobowiązany jest do podania w formularzu danych najbardziej zbliżonych do stanu rzeczywistego.
 2. INSTEO nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowo przeprowadzonego procesu usługi w przypadku podania przez Inwestora danych, odbiegających w sposób rażący i jednoznaczny od stanu rzeczywistego inwestycji.
 3. Realizacja omawianego etapu jest całkowicie bezpłatna dla Inwestora.

§2.2. WARUNKI ETAP B

 1. Analiza formularza przesłanego przez Inwestora, polega na zebraniu udzielonych odpowiedzi oraz wyciągnięciu na ich podstawie wniosków służących do przygotowania raportu wstępnego oraz w późniejszym etapie wyceny instalacji
  i raportu szczegółowego.
 2. Przygotowanie raportu wstępnego polega na opracowaniu dokumentów, które w sposób spersonalizowany odniosą się do potrzeb wymienionych w formularzu i będą stanowiły bazę obliczeniową oraz merytoryczną do zrozumienia przez Inwestora atutów rozwiązań zaproponowanych przez INSTEO.
 3. Realizacja omawianego etapu jest całkowicie bezpłatna dla Inwestora.

§2.3. WARUNKI ETAP C

 1. Wycena instalacji zawiera ofertę cenową na wykonanie montażu instalacji przedstawioną w kilku wariantach.
 2. Każdorazowo oferta cenowa Montażu Instalacji przedstawiona we wycenie instalacji jest ważna przez okres 10 dni roboczych chyba, że INSTEO określi
  w raporcie inny okres ważności.
 3. W przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych, których skutki są niezależne od INSTEO oraz Wykonawcy, oferta cenowa montażu instalacji może różnić się od tej przesłanej we wycenie instalacji.
 4. Wraz z dostarczeniem wyceny instalacji Inwestor otrzymuje od INSTEO wzór oficjalnego zamówienia w formie pliku PDF.
 5. Plik PDF oficjalnego zamówienia w celu jego uruchomienia musi zostać podpisany elektroniczne z wykorzystaniem profilu zaufanego lub ręczne a następnie w zależności od wybranej formy podpisu, przesłany w formie pliku PDF (profil zaufany) lub skanu (podpis ręczny) na adres email INSTEO kontakt@insteo.pl.

§2.4. WARUNKI ETAP D

 1. W przypadku gdy Inwestor w terminie 10 dni roboczych od daty wysłania wyceny instalacji nie złoży oficjalnego zamówienia, INSTEO uznaje, że Inwestor odrzuca propozycję realizacji zamówienia.
 2. Odrzucenie przez Inwestora propozycji realizacji zamówienia, powoduje natychmiastowe zaniechanie przez INSTEO dalszych działań.
 3. Odrzucenie przez Inwestora propozycji realizacji zamówienia, jest całkowicie bezpłatne.

§2.5. WARUNKI ETAP E

 1. Po złożeniu oficjalnego zamówienia przez Inwestora, INSTEO ma 5 dni roboczych na przyjęcie złożonego zamówienia do realizacji.
 2. INSTEO bez podawania przyczyny ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia złożonego przez Inwestora, po uprzednim, pisemnym poinformowaniu Inwestora drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.
 3. Akceptacja/złożenie Zamówienia oznacza przesłanie na adres e-mail INSTEO przez Inwestora zgody na realizację usługi, oraz udostępnienie następujących danych:
  a. imię,
  b. nazwisko,
  c. numer PESEL,
  d. dokładny adres inwestycji.
 4. Złożenie zamówienia powoduje opracowanie oraz przesłanie Inwestorowi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych przez INSTEO raportu szczegółowego, którego treść stanowi własność intelektualną INSTEO.
 5. Raport szczegółowy opracowany przez INSTEO zawiera wszystkie dane zawarte
  w raporcie wstępnym oraz dodatkowo:
  a. szczegółowy bilans powietrza dla inwestycji wskazanej w formularzu,
  b. szczegółowy bilans wilgoci dla inwestycji wskazanej w formularzu,
  c. koncepcję instalacji dla inwestycji wskazanej w formularzu,
  d. szczegółowe rekomendacje dotyczące sposobu wykonania instalacji,
  e. opis i porównanie tabelaryczne wad i zalet urządzeń proponowanych inwestorowi wraz z końcową rekomendacją,
  f. wybraną przez Inwestora ofertę cenową wykonania montażu instalacji,
  g. szczegółowe namiary na Wykonawcę, który wykona Inwestorowi montaż instalacji.
 6. Inwestor może odstąpić od Zamówienia, bez podawania powodu, jednak każdorazowo zostanie obciążony fakturą w kwocie 2000,00 PLN+VAT za wykonanie raportu szczegółowego przez INSTEO. Faktura musi zostać opłacona w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia na wskazany w zamówieniu adres e-mail, kopia faktury zostanie wysłana drogą pocztową na adres inwestycji wskazany w zamówieniu.
 7. W przypadku nieopłacenia faktury za odstąpienie od zamówienia we wskazanym terminie, INSTEO rozpocznie procedurę odzyskania należnego mienia zgodnie z zasadami opisanymi w Kodeksie postępowania cywilnego.
 8. INSTEO może odstąpić od realizacji zamówienia w przypadku gdy: kontakt
  z Inwestorem jest niemożliwy lub Inwestor złamie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. INSTEO całkowicie zabrania kopiowania, udostępniania oraz przekazywania raportu szczegółowego osobom trzecim. Każdy udostępniony raport szczegółowy posiada indywidualne znaki wodne, które mogą posłużyć do ustalenia Inwestora do którego został przesłany dany raport.
 10. Inwestor, który dopuści się kopiowania, udostępniania oraz przekazywania raportu szczegółowego bez zgody INSTEO, zostanie obciążony fakturą w kwocie 20000,00 PLN, za wykorzystanie własności intelektualnej INSTEO. Faktura musi zostać opłacona w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia na wskazany
  w zamówieniu adres e-mail, kopia faktury zostanie wysłana drogą pocztową na adres Inwestycji wskazany w zamówieniu.
 11. W przypadku nieopłacenia faktury za kopiowanie, udostępnianie lub przekazywanie raportu szczegółowego bez zgody INSTEO, we wskazanym terminie, INSTEO rozpocznie procedurę odzyskania należnego mienia zgodnie
  z zasadami opisanymi w Kodeksie postępowania cywilnego.

§2.6. WARUNKI ETAP F

 1. Rekomendowany Wykonawca, każdorazowo jest partnerem zewnętrznym INSTEO. INSTEO jest gwarantem jakości oraz rzetelności Montażu instalacji przez Wykonawcę, który uprzednio został zweryfikowany przez INSTEO i z którym INSTEO ma zawartą umowę o współpracy.
 2. Inwestor ma prawo odrzucić zarekomendowanego Wykonawcę, jednak musi to zostać poparte stosowną argumentacją, która musi się skupić wokół aspektów technicznych i/lub jakości wykonywanej pracy.
 3. W przypadku gdy odrzucenie Wykonawcy zostanie zaakceptowane przez INSTEO, INSTEO zobowiązuje się do wyznaczenia Inwestorowi nowego Wykonawcy w terminie 15 dni roboczych od daty zaakceptowania odrzucenia.
 4. Wybór nowego wykonawcy w wyniku odrzucenia pierwotnego może wiązać się ze zmianami w wycenie, jednak różnica nie może wynieść więcej niż 5% wartości początkowej.
 5. W przypadku gdy odrzucenie Wykonawcy nie zostanie zaakceptowane przez INSTEO, wobec Inwestor zostaną zastosowane zapisy z §2.5 punkty 6, 7.
 6. Pełną odpowiedzialność oraz gwarancję/rękojmie za wykonanie montażu instalacji przejmuje Wykonawca.
 7. Usługa Montażu Instalacji jest realizowana przez Wykonawcę w oparciu o dane przekazane przez INSTEO tj.:
  a. Opis Inwestycji.
  b. Sugerowaną datę montażu.
  c. Lokalizację Inwestycji w postaci kodu pocztowego.
  d. Koncepcję Instalacji dla Inwestycji wskazanej w Formularzu przez Inwestora.
  e. Szczegółowe rekomendacje dotyczące sposobu wykonania Instalacji przez Inwestora.
  f. Koszt wykonania montażu podany w kwocie netto.
 8. Wykonawca przyjmując zlecenie montażu instalacji potwierdza zapoznanie się
  z regulaminem oraz potwierdza wszystkie ustalenia zawarte w umowie
  o współpracy pomiędzy nim a INSTEO.
 9. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od przesłania przez INSTEO raportu szczegółowego do Inwestora, jest zobowiązany do kontaktu z Inwestorem celem podpisania umowy o wykonanie montażu instalacji oraz potwierdzenia dokładnej daty wykonania montażu instalacji.
 10. W przypadku braku kontaktu Wykonawcy z Inwestorem w ciągu 2 dni roboczych od daty przesłania raportu szczegółowego przez INSTEO, INSTEO ma prawo przekazać zamówienie innemu Wykonawcy bez ponoszenia żadnych konsekwencji finansowych ani prawnych względem pierwszego Wykonawcy oraz Inwestora.
 11. Umowa o montaż instalacji jest zawierana między Wykonawcą a Inwestorem, INSTEO jest wyłącznie pośrednikiem.
 12. Inwestor ponosi pełny koszt wykonania montażu instalacji przez Wykonawcę.
 13. Inwestor usługę montażu Instalacji, rozlicza bezpośrednio z Wykonawcą.
 14. W przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych, których skutki są niezależne od INSTEO oraz Wykonawcy, kwota przy podpisaniu umowy między Wykonawcą a Inwestorem na wykonania montażu instalacji może różnić się od tej przesłanej w raporcie szczegółowym.
 15. Jeżeli kwota na umowie pomiędzy Wykonawcą oraz Inwestorem różni się o więcej niż 5% kwoty zawartej w raporcie szczegółowym INSTEO, wówczas Inwestor może zrezygnować z zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów o których mowa w §2.5. punkty 6, 7.

§2.7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI „INSTALACJA REKUPERACJI OD A DO Z”

 1. Inwestor może złożyć reklamację dotyczącą usługi „Instalacja rekuperacji od A do Z”. Składając reklamację, Inwestor zobowiązany jest podać dane kontaktowe:
  a. Imię.
  b. Nazwisko.
  c. Numer PESEL.
  d. Dokładny adres inwestycji, której dotyczy reklamacja.
  e. Adres do korespondencji.
  f. Numer telefonu.
  g. Adres e-mail.
 2. Reklamacje, o których mowa w §2.7. punkt 1, należy składać pisemnie za pośrednictwem oficjalnego adresu e-mail INSTEO tj. kontakt@insteo.pl.
 3. INSTEO rozpatruje reklamację dotyczącą usługi i udziela na nią odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Odpowiedź INSTEO na reklamację zostanie dostarczona osobie, która ją złożyła, w postaci wiadomości e-mail na adres z którego została wysłana.
 5. Reklamację dotyczącą montażu instalacji Inwestor składa bezpośrednio do Wykonawcy informując INSTEO o zaistnieniu takiej sytuacji.
 6. Tryb rozpatrzenia reklamacji dotyczącej montażu instalacji Inwestor ustala z Wykonawcą.
 7. INSTEO, Wykonawca oraz Inwestor oświadczają, że wszelkie spory w pierwszej kolejności będą rozwiązywać na drodze negocjacji.

§3. ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Inwestor oświadcza, że został poinformowany o tym, że udostępnione przez niego dane osobowe są przetwarzane przez INSTEO.
 2. INSTEO przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia niezbędnych warunków dla należytego wykonania usług (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej zwany: „RODO”] oraz obowiązków podatkowych związanych z ich wykonaniem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Szczegółowe informacje na temat zasad ochrony prywatności znajdziesz pod adresem: https://insteo.pl/zasady-ochrony-prywatnosci/.

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. INSTEO zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie.