Regulamin

Dlaczego powinienem zapoznać się z regulaminem?

Jako Insteo staramy się żeby opis naszych usług oraz informacje na temat tego w jaki sposób pracujemy były całkowicie klarowne i nie budziły wątpliwości, dlatego zachęcamy do przeczytania Regulaminu, który udziela odpowiedzi na szereg pytań, z grupy „mniej oczywiste”. 

Poniżej znajduje się lista definicji pojęć, które występują w niniejszym regulaminie (dalej zwany „Regulamin”).

„Insteo” – rozumie się przez to serwis internetowy https://insteo.pl.
„Inwestor” – rozumie się przez to osobę zamawiającą Usługę Insteo.
„Wykonawca” – rozumie się przez to firmę zewnętrzną, współpracującą z Insteo.
„Usługa” – pod pojęciem Usługi rozumie się „Eksperckie wsparcie inwestora w rekuperacji”.
„Zamówienie” – oznacza przekazanie Insteo pełnomocnictwa do zarekomendowania  odpowiedniego Wykonawcy, który wykona Montaż Instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w Pełnym Raporcie.
„Zlecenie” – oznacza przekazanie Wykonawcy przez Insteo danych oraz wytycznych do Montażu Instalacji.
„Montaż” – oznacza wykonanie Instalacji zgodnie z wytycznymi Insteo przez Wykonawcę.
„Instalacja” – oznacza instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, potocznie zwana rekuperacją.
„Inwestycja” – oznacza obiekt mieszkalny, którego dotyczy realizacja Usługi.
„Formularz” – oznacza Formularz badania potrzeb wentylacyjnych, znajdujący się na stronie internetowej https://insteo.pl/eksperckie-wsparcie-inwestora/.
„Wstępny raport” – dokument stworzony przez Insteo, zawierający ogólne informacje o Montażu Instalacji.
„Pełny raport” – dokument stworzony przez Insteo, zawierający bardzo szczegółowe informacje o Montażu Instalacji.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem serwisu Insteo jest firma INSTEO Adrian Zagulski; NIP: 6612349317.
 2. Insteo zajmuje się profesjonalnym, kompleksowym doradztwem i wsparciem Inwestora w wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, potocznie zwanej rekuperacją.
 3. Wszystkie kwoty podane w Regulaminie są kwotami netto.

§2 Zakres Usługi "Eksperckie wsparcie inwestora w rekuperacji”

 1. Usługa ” Eksperckie wsparcie inwestora w rekuperacji” składa się z następujących etapów:
  „Etap A” – Wypełnienie przez Inwestora Formularza badania potrzeb wentylacyjnych.
  „Etap B” – Na podstawie danych z Formularza analiza, opracowanie oraz przesłanie Wstępnego raportu przez Insteo do Inwestora.
  „Etap C” – Odrzucenie Zamówienia na Usługę Insteo przez Inwestora.
  „Etap D” – Przyjęcie Zamówienia na Usługę Insteo przez Inwestora, co skutkuje opracowaniem i dostarczeniem Pełnego raportu przez Insteo.
  „Etap E” – Zarekomendowanie przez Insteo Inwestorowi konkretnego Wykonawcy Montażu Instalacji.
  „Etap F” – Montaż Instalacji przez Wykonawcę.
 1. Za datę rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Insteo rozumie się datę wysłania przez Inwestora wypełnionego Formularza
 2. Usługa od momentu wysłania przez Inwestora wypełnionego Formularza do momentu przekazania przez Insteo Pełnego raportu, świadczona jest bezpośrednio przez Insteo.
 3. Insteo ma prawo odmówić wykonania Usługi po uprzednim, pisemnym poinformowaniu Inwestora drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu adres e-mail.
 4. Usługa świadczona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Korzystanie z Usługi wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji Usługi.

§2.1 Warunki „Etap A”

 1. Inwestor zobowiązany jest do podania danych najbardziej zbliżonych do stanu rzeczywistego.
 2. Insteo nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowo przeprowadzonego procesu Usługi w przypadku podania przez Inwestora danych, odbiegających w sposób jednoznaczny od stanu rzeczywistego Inwestycji.
 3. Realizacja omawianego etapu jest całkowicie bezpłatna dla Inwestora.

§2.2 Warunki „Etap B”

 1. Analiza Formularza przesłanego przez Inwestora, polega na zebraniu udzielonych odpowiedzi oraz wyciągnięciu na ich podstawie wniosków służących do przygotowania Wstępnego raportu oraz w późniejszym etapie Pełnego raportu.
 2. Przygotowanie Wstępnego raportu polega na opracowaniu dokumentów, które w sposób spersonalizowany odniosą się do potrzeb wymienionych w Formularzu i będą stanowiły bazę obliczeniową oraz merytoryczną do zrozumienia przez Inwestora atutów rozwiązań zaproponowanych przez Insteo.
 3. Raport wstępny zawiera ofertę cenową na wykonanie Montażu Instalacji w sposób, który zdaniem Insteo najbardziej pasuje do potrzeb wskazanych w Formularzu.
 4. Każdorazowo oferta cenowa Montażu Instalacji przedstawiona we Wstępnym raporcie jest ważna przez okres 10 dni roboczych chyba, że Insteo określi w raporcie inny okres ważności.
 5. W przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych, których skutki są niezależne od Insteo oraz Wykonawcy, oferta cenowa Montażu Instalacji może różnić się od tej przesłanej we Wstępnym raporcie.
 6. Wraz z dostarczeniem Wstępnego raportu Inwestor otrzymuje od Insteo propozycję złożenia Zamówienia na Usługę.
 7. Realizacja omawianego etapu jest całkowicie bezpłatna dla Inwestora.

§2.3 Warunki „Etap C”

 1. Brak udzielenia odpowiedzi przez Inwestora w sprawie Zamówienia w terminie 10 dni roboczych od daty wysłania Wstępnego raportu, jest uznawany przez Insteo jako odrzucenie propozycji realizacji Zamówienia.
 2. Odrzucenie przez Inwestora propozycji realizacji Zamówienia, powoduje natychmiastowe zaniechanie przez Insteo dalszych działań.
 3. Odrzucenie przez Inwestora propozycji realizacji Zamówienia, jest całkowicie bezpłatne.

§2.4 Warunki „Etap D”

 1. Po akceptacji/złożeniu Zamówienia przez Inwestora, Insteo ma 5 dni roboczych na przyjęcie złożonego Zamówienia do realizacji.
 2. Insteo bez podawania przyczyny ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia złożonego przez Inwestora, po uprzednim, pisemnym poinformowaniu Inwestora drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu adres e-mail.
 3. Akceptacja/złożenie Zamówienia oznacza przesłanie na adres e-mail Insteo przez Inwestora zgody na realizację Usługi, oraz udostępnienie poniższych danych.
  1. Imię.
  2. Nazwisko.
  3. Numer PESEL.
  4. Dokładny adres inwestycji.
  5. Numer telefonu.
  6. Adres e-mail.
 4. Akceptacja/złożenie Zamówienia przez Inwestora oznacza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
 5. Akceptacja/złożenie Zamówienia powoduje opracowanie oraz przesłanie Inwestorowi przez Insteo Pełnego raportu, którego treść stanowi własność intelektualną Insteo.
 6. Pełny raport opracowany przez Insteo zawiera wszystkie dane zawarte we Wstępnym raporcie oraz dodatkowo:
  1. Szczegółowy bilans powietrza dla Inwestycji wskazanej w Formularzu.
  2. Szczegółowy bilans wilgoci dla Inwestycji wskazanej w Formularzu.
  3. Koncepcję Instalacji dla Inwestycji wskazanej w Formularzu.
  4. Szczegółowe rekomendacje dotyczące sposobu wykonania Instalacji.
  5. Opis i porównanie tabelaryczne wad i zalet urządzeń proponowanych Inwestorowi wraz z końcową rekomendacją.
  6. Aktualizację oferty cenowej wykonania Montażu Instalacji przez Wykonawcę.
  7. Szczegółowe namiary na Wykonawcę, który wykona Inwestorowi Montaż Instalacji.
 7. Każdorazowo oferta cenowa Montażu Instalacji przedstawiona w Pełnym raporcie jest ważna przez okres 5 dni roboczych chyba, że Insteo określi w raporcie inny okres ważności.
 8. Inwestor może odstąpić od Zamówienia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów w przypadku gdy oferta cenowa przedstawiona w Pełnym raporcie jest wyższa minimum o 5% w stosunku do oferty cenowej przedstawionej we Wstępnym raporcie.
 9. Inwestor może odstąpić od Zamówienia, bez podawania powodu, jednak każdorazowo zostanie obciążony fakturą w kwocie 2000,00 PLN za wykonanie Pełnego raportu przez Insteo. Faktura musi zostać opłacona w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia na wskazany w Zamówieniu adres e-mail, kopia faktury zostanie wysłana drogą pocztową na adres Inwestycji wskazany w Zamówieniu.
 10. W przypadku nieopłacenia faktury za odstąpienie od Zamówienia we wskazanym terminie, Insteo rozpocznie procedurę odzyskania należnego mienia zgodnie z zasadami opisanymi w Kodeksie postępowania cywilnego.
 11. Insteo może odstąpić od realizacji Zamówienia w przypadku gdy: kontakt z Inwestorem jest niemożliwy lub Inwestor złamie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 12. Insteo całkowicie zabrania kopiowania, udostępniania oraz przekazywania Pełnego raportu osobom trzecim. Każdy udostępniony Pełny Raport posiada indywidualne znaki wodne, które mogą posłużyć do ustalenia Inwestora do którego został przesłany dany Pełny raport.
 13. Inwestor, który dopuści się kopiowania, udostępniania oraz przekazywania Pełnego raportu bez zgody Insteo, zostanie obciążony fakturą w kwocie 20000,00 PLN, za wykorzystanie własności intelektualnej Insteo. Faktura musi zostać opłacona w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia na wskazany w Zamówieniu adres e-mail, kopia faktury zostanie wysłana drogą pocztową na adres Inwestycji wskazany w Zamówieniu.
 14. W przypadku nieopłacenia faktury za kopiowanie, udostępnianie lub przekazywanie Pełnego raportu bez zgody Insteo, we wskazanym terminie, Insteo rozpocznie procedurę odzyskania należnego mienia zgodnie z zasadami opisanymi w Kodeksie postępowania cywilnego.

§2.5 Warunki „Etap E” oraz "Etap F"

 1. Zorganizowanie i zarekomendowanie Wykonawcy  przez Insteo następuje w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia przez Inwestora.
 2. Rekomendowany Wykonawca, każdorazowo jest partnerem zewnętrznym Insteo. Insteo jest gwarantem jakości oraz rzetelności Montażu Instalacji przez Wykonawcę, który uprzednio został zweryfikowany przez Insteo i z którym Insteo ma zawartą umowę o współpracy.
 3. Inwestor ma prawo odrzucić zarekomendowanego Wykonawcę, jednak musi to zostać poparte stosowną argumentacją, która musi się skupić wokół aspektów technicznych i/lub jakości wykonywanej pracy.
 4. W przypadku gdy odrzucenie Wykonawcy zostanie zaakceptowane przez Insteo, Insteo zobowiązuje się do wyznaczenia Inwestorowi nowego Wykonawcy w terminie 15 dni roboczych od daty zaakceptowania odrzucenia.
 5. W przypadku gdy odrzucenie Wykonawcy nie zostanie zaakceptowane przez Insteo, wobec Inwestor zostaną zastosowane zapisy z §2.4 punkty 9, 10.
 6. Pełną odpowiedzialność oraz gwarancję/rękojmie za wykonanie Montażu Instalacji przejmuje Wykonawca.
 7. Usługa Montażu Instalacji jest realizowana przez Wykonawcę w oparciu o dane przekazane przez Insteo tj.:
  1. Opis Inwestycji.
  2. Sugerowaną datę montażu.
  3. Lokalizację Inwestycji w postaci kodu pocztowego.
  4. Koncepcję Instalacji dla Inwestycji wskazanej w Formularzu przez Inwestora.
  5. Szczegółowe rekomendacje dotyczące sposobu wykonania Instalacji przez Inwestora.
  6. Koszt wykonania montażu podany w kwocie netto.

 8. Wykonawca po otrzymaniu powyższych danych decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu Zlecenia.
 9. W przypadku odmowy przyjęcia Zlecenia Montażu Instalacji przez Wykonawcę, Insteo przekazuje Zlecenie kolejnemu Wykonawcy.
 10. Wykonawca przyjmując Zlecenie Montażu Instalacji potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz potwierdza wszystkie ustalenia zawarte w Umowie o współpracy pomiędzy nim a Insteo.
 11. Przyjęcie Zlecenia oznacza przesłanie na adres e-mail Insteo przez Wykonawcę potwierdzenia przyjęcia Zlecenia do realizacji.
 12. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od przyjęcia Zlecenia jest zobowiązany do kontaktu z Inwestorem celem potwierdzenia dokładnej daty wykonania Montażu Instalacji.
 13. W przypadku braku kontaktu Wykonawcy z Inwestorem w ciągu 2 dni roboczych od daty przyjęcia Zlecenia, Insteo ma prawo przekazać Zlecenie innemu Wykonawcy bez ponoszenia żadnych konsekwencji finansowych ani prawnych względem pierwszego Wykonawcy.
 14. Wykonawca ma obowiązek poinformować Insteo o dacie wykonania Montażu Instalacji na Inwestycji na którą przyjął Zlecenie.
 15. Wykonawca ma obowiązek poinformować Insteo o zakończeniu prac Montażu Instalacji w ramach przydzielonej Inwestycji w ciągu 2 dni roboczych.
 16. Pozostałe kwestie współpracy pomiędzy Wykonawcą a Insteo określa Umowa zawarta pomiędzy Insteo a Wykonawcą.
 17. Inwestor ponosi pełny koszt wykonania Montażu Instalacji przez Wykonawcę.
 18. Inwestor usługę montażu Instalacji, rozlicza bezpośrednio z Wykonawcą.
 19. W przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych, których skutki są niezależne od Insteo oraz Wykonawcy, końcowa kwota wykonania Montażu Instalacji może różnić się od tej przesłanej w Pełnym Raporcie.

§2.6 Reklamacje dotyczące Usługi „Eksperckie wsparcie inwestora w rekuperacji”

 1. Inwestor może złożyć reklamację dotyczącą Usługi „Eksperckie wsparcie inwestora w rekuperacji”. Składając reklamację, Inwestor zobowiązany jest podać dane kontaktowe:
  1. Imię.
  2. Nazwisko.
  3. Numer PESEL.
  4. Dokładny adres inwestycji, której dotyczy reklamacja.
  5. Adres do korespondencji.
  6. Numer telefonu.
  7. Adres e-mail.

 2. Reklamacje, o których mowa w § 2.6 punkt 1, należy składać pisemnie za pośrednictwem oficjalnego adresu e-mail Insteo tj. kontakt@insteo.pl.
 3. Insteo rozpatruje reklamację dotyczącą Usługi i udziela na nią odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Odpowiedź Insteo na reklamację zostanie dostarczona osobie, która ją złożyła, w postaci wiadomości e-mail na adres z którego została wysłana.
 5. Reklamację dotyczącą Montażu Instalacji Inwestor składa bezpośrednio do Wykonawcy informując Insteo o zaistnieniu takiej sytuacji.
 6. Tryb rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Montażu Instalacji Inwestor ustala z Wykonawcą.
 7. Insteo, Inwestor oraz Wykonawca oświadczają, że w razie ewentualnego sporu, podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego, pozasądowego rozwiązania kwestii spornych.

§3 Zasady ochrony prywatności

 1. Inwestor oświadcza, że został poinformowany o tym, że udostępnione przez niego dane osobowe są przetwarzane przez Insteo.
 2. Insteo przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia niezbędnych warunków dla należytego wykonania Usług (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej zwany: „RODO”] oraz obowiązków podatkowych związanych z ich wykonaniem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Szczegółowe informacje na temat zasad ochrony prywatności znajdziesz pod adresem: https:/insteo.pl/zasady-ochrony-prywatnosci.

§4 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Insteo zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.04.2022 roku.